Privacy Verklaring

Op deze pagina lees je onze privacyverklaring en het cookiebeleid.


Privacy Policy | Impressum

Privacy Verklaring

1. Inleiding

1.1 Terra Gaia, gevestigd aan Helmerdingstr. 7, D-10245 Berlijn, Duitsland. Dhr. Amar Nanda is de Functionaris Gegevensbescherming en eigenaar van Terra Gaia, te bereiken via terragaia@amarnanda.nl, +49 178 205 9715 en www.amarnanda.nl/contact.
1.2 Terra Gaia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als gebruiker van de diensten Terra Gaia heb je recht op een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: AVG). Terra Gaia hanteert hoge eisen aan het waarborgen van jouw privacy. Met deze privacyverklaring beoogt Terra Gaia gebruikers van de online faciliteiten van Terra Gaia te informeren over de wijze waarop binnen Terra Gaia persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Wijze van verkrijgen persoonsgegevens

2.1 Terra Gaia maakt gebruik van de hostingserver Greenhost, de WordPress plugin voor de interface en het verkrijgen van de catalogus en het reserveringssysteem voor Natuur- en Milieu Educatie.
2.2 Terra Gaia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en alleen indien je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
2.3 Terra Gaia kan bijvoorbeeld, op basis van de door jou verstrekte gegevens via het contact- en boekingsformulier, een afspraak inboeken of contact met je opnemen om nadere afspraken te maken over lesmateriaal, een lesdag of om je informatie te verstrekken over nieuwe lesprogramma’s.

3. Doeleinde en toestemming

3.1 Terra Gaia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a) Het afhandelen van jouw betaling, zoals het verzenden van facturen en informatiemateriaal
b) Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals de geboekte lesprogramma’s
c) Terra Gaia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
3.2 Terra Gaia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Terra Gaia) tussen zit.
3.3 Terra Gaia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens voor correspondentie [maximaal 6 maanden], persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw betalingen en goederen of diensten af te leveren [maximaal 7 jaar].
3.4 Terra Gaia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingwet.

4. Personsgegevens

4.1Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken middels het contact- en boekingsformulier:
a) Naam en adresgegevens van de school, instelling of het bedrijf
b) Naam, functie, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer van leerkrachten en functionarissen van de school of instelling of van het bedrijf
c) Voor- en achternaam van de leerkracht of gemandateerde van het bedrijf
d) In uitzonderlijke gevallen namen van deelnemers

5. Je rechten en toegang tot persoonsgegevens

5.1Je hebt het recht om Terra Gaia, via de in artikel 1.1. vermelde contactgegevens, bepaalde verzoeken doen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je hebt de volgende mogelijkheden:
a) Je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Wanneer je dit doet, dan kan Terra Gaia de doelstelling zoals vermeld in artikel 3 niet langer bewerkstelligen

b) Je hebt het recht tot verbetering, aanvulling en verwijdering van je persoonsgegevens

6. Wijzigingen

6.1 Terra Gaia kan deze privacyverklaring wijzigen. Gebruikers zullen voorafgaand aan inhoudelijke wijzigingen van deze wijzigingen op de hoogte worden gesteld, en zo nodig opnieuw om hun toestemming worden gevraagd.

7. Klachten

7.1 Heb je een klacht over de wijze waarop Terra Gaia jouw persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact met ons op via de gegevens in artikel 1.1.
7.2 Terra Gaia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met ons op via de gegevens in artikel 1.1.
7.3 Terra Gaia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Cookiebeleid

Terra Gaia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Via ons hostingplatform Greenhost sluiten wij aan bij rechten van onze klanten en loggen niet het IP adres van apparaten of de gegevens die via email of het contact- of boekingsformulier worden gestuurd. Via ons hostingplatform Greenhost kunnen wij wel zien hoeveel bezoekers onze website heeft geraadpleegd. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn te herleiden naar individuele bezoekers, IP adressen of gegevens van gebruikte randappartauur. Voor meerb informatie: logmeniet.nl.